අද විතරක්
නැගිටියව්.....
හැමදාම
කබුරපියව්....

සහෝදරයෝ
අද
හෙට
boss
කියිපියව්....

අපේ පදේට
හැමදාම
නටන උබලා,
අදත්
අපි නටනවා