ධනපතියාගේ මැයි දිනය

අද විතරක්
නැගිටියව්.....
හැමදාම
කබුරපියව්....

සහෝදරයෝ
අද
හෙට
boss
කියිපියව්....

අපේ පදේට
හැමදාම
නටන උබලා,
අදත්
අපි නටනවා


යෝජනාව

බලයි          පත්තර
දමයි           විස්තර
කරයි        සවිස්තර
රගයි       සුත්තර


බලයි       හදහන්
ගලපයි    පොරොන්දන්
නටයි      ජවුසන්
කරයි      ඉහළින්


අදට         මාසයයි
අඩව්        අල්ලයි
නැන්දා     ලේලියි
නැනා       මනලියි

කරපු         මගුල
කපුවාගේ  අවුල
විදියි         පවුල
වුනා      වියවුල


ඔයා කැමතිද

කට්ටිය එන්නේ මෙහෙන්

Flag Counter

ඔත්තුවක්

අනුග්‍රහය

sinhalaya sindiya


” />