"මිනිසා සිතන්නේ කොයිතරම් දුරටද ඒ තාක් දුරට ඔහු නිදහස්ය "
 
       
  මෙහෙම කිව්වේ රැල්ෆ්වෝඩො එමර්සන් තමයි මෙහෙම කිව්වේ .බලමු මගේ සිතුවිලි කොයිතරම් දුරද?ඒ දුරට ඔබ ඒවිද කියා ......