මමත් එක එක පණ්ඩිත කම් කරන්න යයි.කොච්චර වැරදුනත් මට්ටු වෙන්නේද නැත.අද එසේ මෙසේ දෙයක් නෙවෙයි වුනේ.මගේ බ්ලොග් ලෑල්ලට අලුතෙන් templates එකක් දැමමා.ලස්සනම ලස්සනම එකක්

අයි කිසි ඇහිල්ලක් බැලිලක් නැතිව මත දැම්මා.දැම්ම විතරයි පොස්ට් තැන දෙකක පේනවා.අයින් කරන්නත් බැරිය.මට මර අප්ස්ටය.පැය ගණක තිස්සේ හොයනවා .හදා ගන්න විදියක් නැත.

මේක හදා ගන්න උදව්වක් කරනවද ?මම කලින් එකේ backup තියා ගත්තා.එක අයි දැම්මත් අර විදියේ පොස්ට් තැන් දෙකක් පෙන්වනවා .

ඔය දෙකෙන් එකක් අයින් කරන විදිය කියලා දෙන්න ලොකු උදව්වක් ....................

ඕකට තමයි කියන්නේ ලස්සනට යටින් .....අනතුරක් තියනවා කියලා