මගේ හිත
මටත් හොරෙන්
නුබව සොයනවා
මම දන්නේ නෑ

පන මෙන් රැකි
නුබේ ආදරේ
හැරගියේ ඇයි
මම දන්නේ නෑ

චපල පෙම
හඩවයි මා
එයම සොයයි
මම දන්නේ නෑ

හිත ගිය තැන
හැදෙනවලු මාලිගාව
මටම දුක ඇයි  කියා
මම දන්නේ නෑ
   
    -------------------
මම දන්නේ නෑ